Algemene voorwaarden

Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Voedingsspecialist: Inge Woudboer eigenaar van Natuur & Slim, lid van de Beroepsvereniging BGN, handelende als zelfstandig gevestigd voedingsspecialist.

Cliënt: de persoon aan wie door de voedingsspecialist advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger

Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de voedingsspecialist wordt uitgeoefend. Dit is Buitenplaats Oosterwold 148, 1349 CP Almere

Event: Alle vormen van events vallen hieronder. Voorbeelden hiervan zijn: workshops, trainingen, lezingen, dagevents, e.d.

Arts: de huisarts of specialist waarbij de cliënt onder behandeling is.

Algemeen

De voedingsspecialist geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Het is ook mogelijk om advies per e-mail, telefoon of bijvoorbeeld Teams of soortgelijk online vergaderprogramma te ontvangen. Hier worden vooraf afspraken over gemaakt.

Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

Basis

De voedingsspecialist kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de voedingsspecialist de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient de cliënt de voedingsspecialist hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de voedingsspecialist geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de voedingsspecialist gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Afzien van deelname

Mocht je na aanmelding alsnog afzien van deelname aan een los consult of een (online) pakket, dan geldt de volgende annuleringsregeling:

 • Bij annulering langer dan een maand (30 dagen) voor aanvang van het intakegesprek / eerste consult worden de kosten volledig gerestitueerd.
 • Bij annulering tussen een maand (30 dagen) en een week (7 dagen) voor aanvang van het intakegesprek / eerste consult krijg je 50% terug.
 • Bij annulering korter dan een week (7 dagen) voor aanvang van het intakegesprek / eerste consult krijg je geen geld terug.

Beëindiging begeleiding (consult of pakket)

De begeleiding wordt beëindigd indien:
 • Het doel is of de doelen zijn bereikt.
 • De begeleiding niet aanslaat of niet naar wens verloopt.
 • De cliënt de begeleiding wenst te beëindigen*.
 • Doorverwijzing naar huisarts of andere deskundige noodzakelijk is (oorzaak van de klacht valt buiten het werkveld van de voedingsspecialist)

* Indien de cliënt de coaching tussentijds tijdens een lopend coachtraject wil annuleren, dient de cliënt de kosten te voldoen tot en met de week waarin geannuleerd wordt. Reeds vooruitbetaalde bedragen vanaf daar opvolgende week zullen aan cliënt worden gerestitueerd.

Tussentijdse beëindiging pakket
 • Wanneer cliënt besluit eerder te stoppen met de begeleiding is er recht om binnen een jaar na 1e factuurdatum om de begeleiding van de overgebleven consulten weer op te pakken. Deze consulten moeten dus binnen een jaar zijn gebruikt, anders komen deze te vervallen. Voorbeeld: start 01-08-2018, tussentijdse stop 15-11-2018, consulten opmaken voor 01-08-2019.
Voorafgaand annuleren van deelname aan een event:
 • Annuleren 0 t/m 14 dagen vooraf’; Cliënt ontvangt een tegoedbon t.h.v. het totaalbedrag. Deze is vrij te besteden bij Natuur & Slim voor onbepaalde tijd. Ook kan het ticket omgeboekt worden op een andere naam (overdragen)
 • Annuleren meer dan 14 dagen voorafgaand; Cliënt ontvangt het volledige bedrag z.s.m. terug, uiterlijk binnen 10 werkdagen.
 • Indien Natuur & Slim de boeking annuleert i.v.m. het niet doorgaan van het event, wordt het volledige bedrag z.s.m. uiterlijk binnen 10 werkdagen aan cliënt gerestitueerd.

Tariefstelling

Voor aanvang van de behandeling deelt de voedingsspecialist de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De voedingsspecialist is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren. Per 1 januari van elk kalenderjaar kunnen de tarieven worden aangepast conform het prijsindexcijfer gezinsconsumptie. Indien een cliënt het gehele pakket/programma al heeft betaald zal er geen prijswijziging plaatsvinden na het afsluiten van deze overeenkomst.

Intellectueel eigendom

De voedingsspecialist behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, e-books, recepten en afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de voedingsspecialist noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de voedingsspecialist verstrekt zijn.

Behandeling

De voedingsspecialist dient de cliënt duidelijk te informeren over het voorgestelde voedingsadvies. De cliënt dient de voedingsspecialist alle benodigde informatie te verschaffen om een juist voedingsadvies op te kunnen stellen. De voedingsspecialist geeft een deskundig advies. Indien nodig wordt, met toestemming van de cliënt, overlegd gepleegd met collegae of andere hulpverleners. De privacy wordt ten alle tijde gerespecteerd. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Ook de cliënt dient het privé-leven van de voedingsspecialist te respecteren. Tijdens de behandeling wordt een dossier bijgehouden van het begeleidingstraject. De cliënt heeft recht op inzage in het dossier en tegen een vergoeding kan de cliënt een kopie krijgen van dit dossier.

Betaling

Betaling dient per bank te geschieden. De cliënt ontvangt een factuur of verzamelfactuur voor de geleverde consulten. De voedingsspecialist is gerechtigd een consult te weigeren indien de cliënt de betaling niet heeft voldaan.

De cliënt dient de rekening binnen 14 dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke 30 dagen is de voedingsspecialist gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.

Indien de nota 30 dagen na datering niet is voldaan, is de voedingsspecialist gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

De voedingsspecialist heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Vooruitbetaalde en nog niet genoten coaching worden gerestitueerd aan de cliënt. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van de voedingsspecialist is naar haar aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De voedingsspecialist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de voedingsspecialist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de voedingsspecialist.

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de voedingsspecialist verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de voedingsspecialist nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de voedingsspecialist om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de voedingsspecialist te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De voedingsspecialist is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect. De cliënt verklaart zich er van bewust te zijn dat de voedingsspecialist niet beschikt over expertise op medisch gebied. Indien de cliënt tijdens of binnen een periode van een half jaar na afloop van de behandeling door de voedingsspecialist wordt behandeld door een arts of paramedicus zal hij deze voor de aanvang van de behandeling informeren over de behandeling door de voedingsspecialist .

Vergoeding zorgverzekeraar

De begeleiding door de voedingsspecialist wordt door een aantal zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed. De voorwaarden voor deze vergoeding kunnen worden teruggevonden in het eigen polis. De voedingsspecialist staat niet garant voor het naleven van deze vergoeding door de zorgverzekeraar.

Geschillen en toepasselijk recht

Wanneer de cliënt een klacht heeft probeert hij deze in eerste instantie met de behandelend voedingsspecialist te bespreken. Voor geschillen tussen de voedingsspecialist en de cliënt over de persoonlijke benadering van de cliënt of de gevolgde procedure van behandeling wordt de klachtenregeling van de Beroepsvereniging BGN gehanteerd. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg of door inschakeling van de BGN te beslechten.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de voedingsspecialist, is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.